پای بند سازه، طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های فلزی متداول و خاص