درباره ما

معرفی شرکت پایبندسازه

شـرکت پایبندسـازه فعالیـت رسـمی خـود را از سـال ۱۳۷۸ در حـوزه سـاخت و نصـب سـازه های فلـزی از جملـه اسـکلتهای فلـزی پیـچ و مهرهای،جوشی،سـوله و سـازههای خـاص صنایـع نفـت و گاز و پتروشـیمی آغـاز نمـود. اینـک پـس از ۲۰ سـال تجربـه و انجـام کارهـای متعـدد، دارای تجهیـزات در سـه کارخانـه شـامل حـدود ۹۰۰۰ متـر مربـع سـالنهای مسـقف تولیـد، ۵۰۰۰ متـر مربـع سـاختمان اداری، سـالنهای مجـزای سندبلاسـت و رنـگ، ۱۵۰۰۰ متـر مربـع فضـای بـاز و بیـش از سـه هکتـار فضـای بـاز جهـت دپـوی محصـول آمـاده نصـب و همچنیـن امکانـات سـالنهای تولیـد، شـامل جرثقیلهـای متعـدد سـقفی ۲۵ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ،۵ تـا ۳۲ تـن و جرثقیلهـای گـردان ۴ و ۳ تـن و تـاور ۵ تـن و دسـتگاههای جـوش اتوماتیـک زیرپـودری، CO2 و جـوش بـرق، دسـتگاههای پانـچ چندکاره، دریلهـای مگنـت، رادیال،دریـل پلیـت ،CNC دریـل سـه محـوره و H سـاز و برشهـای اتوماتیـک بـا اره نـواری و برشهـای گـرم بـا دسـتگاههای راسـته ُبر و ،CNC گیوتینهـای ۶ و ۳ متـری، دسـتگاه نـورد و انـواع ماشـین آلات مـورد نیـاز دیگـر میباشـد.

در صـورت تمایـل بـا هماهنگـی واحـد مهندسـی فـروش امـکان بازدیـد از کارخانجـات سـاخت و پروژه هـای فعال و به انجام رسـیده شـرکت پایبندسـازه میسـر میباشـد.

لوگوی شرکت پای بند سازه
  • نام شرکت: شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پایبند سازه
  • نوع شرکت: سهامی خاص
  • شماره ثبت شرکت: ۱۱۴۰ شهریار
  • تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۰۸/۲۵
  • سرمایه اولیه: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • نام مدیر عامل: شمس الدین صدر
  • رئیس هیئت مدیره: رحم خدا میرزایی گودرزی
  • نایب رئیس هیئت مدیره: ارسلان نجفی رودباری

خلاصه فلوچارت هر پروژه

پـس از عقـد قـرارداد، نقشـههای کارگاهـی در دفتـر فنـی تهیـه و جهـت تاییـد بـرای کارفرمـا یـا مشـاور پـروژه ارسـال میگـردد. پــس از تاییــد، برگــه بــرش آهــن آلات بــا نرمافــزار Plus2D بــا بهینهتریــن پــرت متریــال تهیــه و ســپس تقســیم کار بیــن واحدهــای تولیــدی انجــام میپذیــرد. بدیهــی اســت کــه کلیــه مراحــل تولیــد تحــت نظــارت واحــد QC انجــام میپذیرد.همزمــان بــا شــروع تولیـد از فونداسـیونها نقشـهبرداری شـده و خطاهـای احتمالـی اجـرای فونداسـیون بـا بهرهگیـری از شـابلون صفحـه سـتونها در بیـس پلیتهـا حـذف میگـردد. همچنیـن پـس از اتمـام فرآینـد تولیـد کـه شـامل بخشهـای بـرش، مونتـاژ، جـوش، سندبلاسـت و رنگآمیـزی میباشـد، قطعـات محصـول تاییـد شـده بـا توجـه بـه اولویتهـای اعـلام شـده از سرپرسـت نصـب بـه سـایت پـروژه حمـل و تخلیـه میگـردد و در پایـان واحـد نصـب براسـاس برنامـه زمانبنـدی تعریـف شـده پـروژه و اولویتهـای اجرایـی نصـب سـازه را انجـام و تحویـل خواهـد داد

تاپ چارت سازمانی شرکت پایبند سازه

تاپ چارت سازمانی

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پای بند سازه می‌باشد.

.